Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelding nieuwe leerlingen Zoekt u een school voor uw kind, kom dan eens binnenlopen. Als u van te voren contact opneemt kunnen we een rondleiding geven. Ook is het mogelijk een gesprek met de directie aan te vragen door een mail te sturen aan driehoek.basisschool@bijkinderstad.nl of te bellen met school (013-5052761). Formele aanmeldprocedure De volgende voorwaarden zijn van toepassing: Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op school. Aanmelden moet schriftelijk gebeuren door de ouders. Aanmelden moet minimaal 10 weken voor de eerste schooldag. Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, dan moeten ze dit melden bij de aanmelding. Ouders moeten ook alle relevante informatie (zoals onderzoeken en rapportages) aan de school doorgeven. De school heeft zorgplicht: Dit houdt in dat als de school de extra ondersteuning die noodzakelijk is niet zelf kan bieden zij overleg voert met andere scholen en de ouders een passende onderwijsplek aanbiedt waar het kind wèl het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Dit kan zijn een andere basisschool, een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs. De school heeft hiervoor 10 weken de tijd. Vervolgens krijgen ouders enkele weken voor de instroom van hun kind een digitaal intakeformulier toegestuurd met het verzoek dit in te vullen. Het aanmeldingsformulier en meer informatie zijn op te vragen door een mail te sturen aan driehoek.basisschool@bijkinderstad.nl of te bellen met school (013-5052761). U kunt het aanmeldformulier ook HIER downloaden. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar: driehoek.basisschool@bijkinderstad.nl Voor de groepen 5 en 6 (schooljaar 2023-2024) geldt een wachtlijstbeleid. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de directie van school.

TSO

Tussenschoolseopvang op Kindcentrum de driehoek Op de Driehoek kunnen de kinderen overblijven. Het overblijven is echter niet verplicht. De kinderen dienen zelf een lunchpakket mee te nemen. Het is vanzelfsprekend dat de kinderen zich aan de overblijfregels houden. Alle kinderen lunchen onder het toezicht van een overblijfkracht en 1 pedagogisch medewerkers. Voor groep 1 t/m 5 is de lunch van 12.00 tot 12.30 uur. Daarna gaan zij naar buiten. Mocht het weer het niet toelaten dan spelen de kinderen binnen. Kleuters die niet klaar zijn kunnen in de groep nog verder eten voordat ze buiten gaan spelen. Voor groepen 6-8 is de lunchtijd van 12.30-13.00 uur. Zij gaan vooraf aan de lunch naar buiten indien het weer het toelaat. Overblijfkrachten en pedagogisch medewerkers zien erop toe dat de kinderen ook daadwerkelijk eten en drinken en helpen zo nodig bij het openen /sluiten van de bekers en trommels, en tassen. Zij gaan ook met de kinderen naar buiten en zullen daar toezicht houden. Overblijven met Edith  De registratie en facturering van de overblijf wordt uitbesteed aan ‘Overblijven met Edith’, een online systeem voor de tussenschoolse opvang. Dit systeem heeft niet alleen voordelen voor de directie en de overblijfkrachten die verantwoordelijk zijn voor het overblijven, maar ook voor u als ouder/verzorger.  Flexibel aan- en afmelden van de overblijfmomenten  U kunt als ouder/verzorger de overblijfmomenten van uw kind eenvoudig en flexibel bepalen, 24 uur per dag en 7 dagen per week. U kunt iedere dag tot 10.00 uur uw kind aan- of afmelden voor het overblijven van die dag. Dit kan eenvoudig via de tablet, smartphone of vaste computer op www.overblijvenmetedith.nl of via de schoolapp. In deze laatste zie je de link 'Overblijven met Edith.  Overzichtelijk betalen  U betaalt maandelijks achteraf voor de afgenomen overblijfmomenten, ná ontvangst van een gespecificeerde factuur. De betaling gaat per automatische incasso direct aan de overblijfadministratie van Kindcentrum De Driehoek. Deze betaling zal plaatsvinden rond de 25ste van de daaropvolgende maand. Het bedrag per overblijfmoment is door de school vastgesteld op €1,25 per overblijfmoment.    Tussenschoolse activiteit  Tijdens de tussenschoolse opvang kan er ingeschreven worden voor een tussenschoolse activiteit voor/na de lunch. Het hele schooljaar wordt er op maandag en donderdag tussenschoolse sport aangeboden. Leerlingen schrijven op vrijwillige basis in. Ze dienen wel hun gymkleding bij zich te hebben. Deze activiteit wordt verzorgd door een vakleerkracht. Naast de sportieve activiteit wordt er ook nog een andere activiteit aangeboden. Dat varieert van dans, theater, zang, beeldend tot meditatie. Ook deze activiteiten worden aangeboden door een vakleerkracht en is geclusterd in een periode.  De kosten voor deze activiteiten worden betaald uit de overblijfgelden.        

MR

Welkom op de MR-pagina van OBS De Driehoek Op deze pagina vindt u informatie over de samenstelling, de doelstelling en bevoegdheden en de werkwijze van de Medezeggenschapsraad van Kindcentrum De Driehoek. De MR bestaat uit 6 personen, 3 vanuit de oudergeleding en 3 vanuit de personeelsgeleding van de school.  Nicole van den Broek Nicole zit namens de ouders in de MR  Floortje van der Wouw Floortje zit namens de ouders in de MR en is de voorzitter. Mieke Hermans Mieke zit namens de ouders in de MR  Venne van Ham Venne zit namens het team in de MR en zorgt voor inkomende en uitgaande post. Mayke van Avendonk Mayke zit namens het team in de MR.  Sanne de Jong Sanne zit namens het team in de MR.   Doelstelling en bevoegdheden. De MR heeft tot doel, namens ouders en personeel, controle uit te oefenen op de gang van zaken op en rond OBS De Driehoek. Daartoe heeft de MR verschillende bevoegdheden: 1. Initiatiefbevoegdheid: de MR kan voorstellen doen aan het bestuur. 2. Instemmingbevoegdheid: instemming van de MR is vereist bij wijziging van o.a. doelstellingen van de school, schoolplan, reglement en formatieplan. 3. Adviesbevoegdheid: de MR kan vooraf advies uitbrengen bij allerlei wijzigingen die het bestuur voorstelt. Werkwijze: De MR komt elk schooljaar 8 keer bij elkaar om lopende zaken te bespreken. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders van De Driehoek toegankelijk. Ook de agenda en de notulen worden algemeen kenbaar gemaakt o.a. op deze pagina. Eenmaal per jaar komen MR en bestuur samen. Verder brengt de MR elk schooljaar in september een jaarverslag uit dat op een algemene ouderavond besproken wordt.