Verlof aanvragen

In de leerplichtwet is is bepaald wanneer een leerling geoorloofd mag verzuimen. Dit is o.a. bij ziekte, verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling, overlijden van een familielid, bij 12 1/2, 25, 40, 50 of 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum. Je dient het verlof wel minimaal één week van tevoren schriftelijk met vermelding van reden bij de directeur van de school aan te vragen. Wij verzoeken je bezoeken aan tandarts, huisarts e.d. die vooraf te plannen zijn, zoveel mogeijk buiten schooltijd te laten plaats vinden. Als de directeur van de school het verlof niet toestaat zal dit gemotiveerd aan je worden meegedeeld. 
Wil je een buitengewoon verlof aanvraag indienen? Maak een afspraak om de aanvraag toe te lichten.

Verlof Aanvragen Formulier

Veld leegmaken