MR

Welkom op de MR-pagina van OBS De Driehoek

Op deze pagina vindt u informatie over de samenstelling, de doelstelling en bevoegdheden en de werkwijze van de Medezeggenschapsraad van Kindcentrum De Driehoek.

De MR bestaat uit 6 personen, 3 vanuit de oudergeleding en 3 vanuit de personeelsgeleding van de school. 

Nicole van den Broek
Nicole zit namens de ouders in de MR 

Floortje van der Wouw
Floortje zit namens de ouders in de MR en is de voorzitter.

Mieke Hermans
Mieke zit namens de ouders in de MR 

Venne van Ham
Venne zit namens het team in de MR en zorgt voor inkomende en uitgaande post.

Mayke van Avendonk
Mayke zit namens het team in de MR. 

Sanne de Jong
Sanne zit namens het team in de MR.
 

Doelstelling en bevoegdheden.
De MR heeft tot doel, namens ouders en personeel, controle uit te oefenen op de gang van zaken op en rond OBS De Driehoek. Daartoe heeft de MR verschillende bevoegdheden:
1. Initiatiefbevoegdheid: de MR kan voorstellen doen aan het bestuur.
2. Instemmingbevoegdheid: instemming van de MR is vereist bij wijziging van o.a. doelstellingen van de school, schoolplan, reglement en formatieplan.
3. Adviesbevoegdheid: de MR kan vooraf advies uitbrengen bij allerlei wijzigingen die het bestuur voorstelt.

Werkwijze:
De MR komt elk schooljaar 8 keer bij elkaar om lopende zaken te bespreken.
Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders van De Driehoek toegankelijk. Ook de agenda en de notulen worden algemeen kenbaar gemaakt o.a. op deze pagina. Eenmaal per jaar komen MR en bestuur samen.
Verder brengt de MR elk schooljaar in september een jaarverslag uit dat op een algemene ouderavond besproken wordt.